juli 2016

dinsdag 14 februari 2012

Energieverbruik door wegverkeer daalt

In 2000 bedroeg het energieverbruik van de Chinezen de helft van die van de Amerikanen. In 2010 verbruikten zij meer. Maar ook in andere landen groeit de energievraag enorm (zie figuur 5).

Figuur 5a. De vraag naar energie in de wereld
Bron: IEA World Energy Outlook 2010, New Policies Scenario 
De meerderheid van alle auto's rijdt inmiddels niet meer op de snelwegen in Duitsland of Amerika, maar op de drukke wegen in India en China. Het aandeel van de transportsector in de olieconsumptie neemt toe. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van olie ook toe. In haar "World Energy Outlook 2013" stelt het IEA:

Oil use is increasingly concentrated in just two sectors: transport and petrochemicals.

Ook Nederland moet af van zijn ‘fossiele verslaving’, zoals het International Energy Agency (IEA) stelt in het voorjaar van 2014:‘Het bevorderen van koolstofarme energie, vooral in de industrie en het transport, is verstandig uit economisch oogpunt en kan zowel de duurzaamheid als het concurrentievermogen bevorderen’
Ongeveer 20% van de energie wordt gebruikt in het verkeer en vervoer:
Bron: CBS, 2013
En binnen de sector vervoer komt een groot deel van het energieverbruik voor rekening van het wegverkeer, alleen de scheepvaart verbruikt meer:
Energieverbruik naar type infrastructuur. Bron: CBS, bewerkt door CROW-KpVV


Binnen het wegverkeer verbruikt de personenauto bijna 2/3 van de energie:

Bron: Compendium voor de Leefomgeving, bewerkt door CROW


Zoals ook al in voorgaande grafieken is te zien daalt in 2013 en 2014 het gebruik van fossiele brandstoffen voor het wegverkeer in Nederland om in 2015 te stabiliseren:

Figuur 5b Het verbruik van energie door het wegverkeer t/m 2015
bron: CBS, bewerkt door CROW

Met name het gebruik van diesel daalde, maar ook lpg en motorbenzine. Het verbruik van elektriciteit en aardgas is nog nauwelijks zichtbaar, maar wel in opkomst.

De crisis is een van de mogelijke oorzaken van het afnemende energieverbruik. Het Compendium voor de Leefomgeving geeft nog enkele verklaringen:

In 2012 nam het energieverbruik door het wegverkeer af (met 1,6%). Dit kwam vooral door minder benzineverbruik door personenauto's en minder dieselverbruik door zware bedrijfsvoertuigen. Bij het goederenvervoer per spoor nam het verbruik van dieselolie met een kwart af in 2012, vooral door het overschakelen op elektrische tractie. Bij de binnenscheepvaart was in 2012 een toename van het verbruik waar te nemen. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten